Behandlingstilbud PÅ STUTGÅRDEN

Når barnet bor på Stutgården, indgår det i et samlet professionelt behandlende miljø, hvor skoledagen er en integreret del af behandlingen. I det terapeutiske miljø, ser man hvert enkelt barn og arbejder ud fra en individuelt tilrettelagt behandlingsplan. Vores mål er blandt andet at give børnene erfaringer med at føle sig forstået og hjælp til at lære at tænke sig om. Vi samarbejder med deres forældre og familie om at sikre er en levende forbindelse mellem børnene og deres familie, mens de bor på Stutgården.
Denne form for behandling hedder derfor ”miljøterapi” (se under miljøterapi).
Behandlingen på Stutgården tager udgangspunkt i Stutgårdens mangeårige erfaring og særlige ekspertise inden for målgrupperne (se målgrupper).
 

Miljøterapi

På Stutgården bygger den miljøterapeutiske behandling på psykodynamiske og udviklingspsykologiske teorier. Miljøet, som omgiver barnet, har en betydning for dets mulighed for at udvikle sig, og det terapeutiske miljø stræber mod at tilrettelægge de organisatoriske, psykologiske og pædagogiske rammer og aktiviteter, så de bidrager til barnets psykiske og fysiske trivsel og udvikling. Det betyder, at alt, hvad der foregår rundt om og med barnet, er en del af det terapeutiske miljø og derfor skal tænkes ind i en behandlingsmæssig ramme. Barnets dagligdag er altid tilrettelagt under hensyntagen til barnets specifike vanskeligheder og behov, både følelsesmæssigt, tilknytningsmæssigt og socialt.

I kontakten mellem børn og miljøterapeuter lægges vægt på, at miljøterapeuterne aktivt italesætter deres hypoteser om barnets indre følelsesmæssige tilstande. Der arbejdes med at udvikle barnets evne til mentalisering, dvs. at barnet hjælpes til at forstå henholdsvis egne og andres tanker, følelser og hensigter. Dette både så de kan være i kontakt med andre på en hensigtsmæssig måde men også med det formål, at de på sigt opnår større indsigt i sig selv og andre mennesker. Endvidere arbejdes der med barnets affektregulering.

I miljøterapien på Stutgården bruges dagligdagens aktiviteter aktivt som en del af behandlingen. Det betyder, at barnets deltagelse i måltider, fælles samlinger, individuelle aktiviteter osv. er tilrettelagt, så det bidrager til det enkelte barns udvikling.

Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi indgår for nogle børn og unge som en del af den miljøterapeutiske behandling, de modtager på Stutgården og varetages af Stutgårdens psykologer. En individuel psykoterapi er et tilbud til barnet/den unge om at arbejde med egne følelsesmæssige vanskeligheder i en to-personers relation i en helt særlig ramme, der gør det muligt for barnet sammen med terapeuten at ”lære sig selv at kende”.
Formålet med psykoterapien er at fremme barnets/den unges personlighedsmæssige udvikling ved at barnet/den unge selv kommer i bedre kontakt med egne følelser og bliver bedre til at mærke sig selv og sine behov. Herved kan kontakten til andre mennesker udvikles og pinagtige symptomer kan lettes eller helt forsvinde. Samlet indebærer et psykoterapeutisk behandlingsforløb mulighed for større selvstændighed og uafhængighed.
En individuel psykoterapi foregår i et afgrænset og fortroligt rum og er en særlig form for dialog, der igangsættes mellem barnet/den unge og psykologen. Der aftales typisk to faste ugentlige terapitider, der tilgodeser barnets/den unges dagligdag og øvrige gøremål bedst muligt. Rammerne om psykoterapien er tilrettelagt, så barnet/den unge gives plads til at udtrykke tanker og, følelser på netop den måde, det er i stand til dette, hvad enten dette foregår ved samtale, gennem leg eller tegning.
Det er op til barnet, hvilke temaer, emner og oplevelser, det vil bringe ind i terapien og hvordan, det vil præsentere sin oplevelse af verden/sig selv og andre, sine vanskeligheder, sin angst, drømme og fantasier. Psykologen stiller sig til rådighed ved at være til stede, iagttage, lytte fordomsfrit og forholde sig til det materiale, som præsenteres for herigennem at søge at forstå og hjælpe med at skabe sammenhæng og mening for barnet/den unge.
Der er altid tale om helt individuelle forløb, hvor hverken indhold eller tidsperspektivet på forhånd kan fastlægges eller forudsiges. Typisk er der tale om en udviklingsproces, der forløber over flere år.

Psykologiske undersøgelser

Hvis vi i løbet af behandlingen får brug for en dybere forståelse af barnets personlighed og kognitive ressourcer bliver børnene (efter aftale med forældre og barn ) psykologisk undersøgt , til brug for den løbende behandlingsplanlægning. En af Stutgårdens psykologer vil foretage kognitive og personlighedsmæssige prøver og udarbejde en beskrivelse af barnet på den baggrund. Denne beskrivelse deles med barnets forældre, barnet, miljøterapeuterne i husene og skolen og evt. anbringelses kommunen, hvis dette er aftalt med forældrene.

sundhedsforhold

På Stutgården er vi opmærksomme på at der en sammenhænge mellem fysisk og psykisk sundhed, hvorfor motion, kropsoplevelser og fysisk omsorg er en naturlig del af miljøterapien. Stutgårdens kostpolitik følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi bestræber os generelt på at tage så mange individuelle hensyn som muligt til det enkelte barn. Dette betyder også, at vi er opmærksomme på særlige fysiske forhold hos det enkelte barn. Vi hjælper barnet med at få særlig støtte, hvis det har specielle behov. I den forbindelse samarbejder vi med læge, tandlæge, fysioterapeut, talepædagog eller andre relevante samarbejdspartnere.
Læge: Børnene får ved indflytningen den læge der er tilknyttet Stutgården
Tandpleje og sundhedspleje: Børnene på Stutgården indgår i den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje, på linje med andre børn i Hillerød kommune.
Særlige sunhedsforhold: Stutgården har særlig viden og erfaring i forhold til børn der lider af diabetes.
Endvidere har vi også stor erfaring med at hjælpe børn, der udover deres psykiske vanskeligheder, også lider af svær overvægt med at regulere deres spisning og få gode motionsvaner, således at de opnår normal vægt.

Psykiatrisk tilsyn

Stutgården har en psykiatrisk konsulent tilknyttet, der efter aftale med forældrene varetager den psykiatriske behandling af en del af børnene samt undervisning af personalet.
Stutgårdens psykiatriske konsulent er Anne A. E. Thorup, Forskningslektor, PhD, spec.læge i børne-ungdomspsykiatri, Forskningsenheder på BUC og PCK, RHP

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK