Behandlingstilbud PÅ STUTGÅRDEN

Når barnet bor på Stutgården, indgår det i et samlet professionelt behandlende miljø, hvor skoledagen er en integreret del af behandlingen. I det terapeutiske miljø, ser man hvert enkelt barn og arbejder ud fra en individuelt tilrettelagt behandlingsplan. Vores mål er blandt andet at give børnene erfaringer med at føle sig forstået og hjælp til at lære at tænke sig om. Vi samarbejder med deres forældre og familie om at sikre er en levende forbindelse mellem børnene og deres familie, mens de bor på Stutgården.
Denne form for behandling hedder derfor ”miljøterapi” (se under miljøterapi).
Behandlingen på Stutgården tager udgangspunkt i Stutgårdens mangeårige erfaring og særlige ekspertise inden for målgrupperne (se målgrupper).

Vores overordnede vision for børnene er:
- Alle skal være en del af det samfundsmæssige fællesskab
- Hvis man skal kunne klare sig selv, skal man kunne tage i mod hjælp fra andre
- Selv om man har det svært, kan man udvikle sig og lære
- Det er vigtigt at kunne være sammen med andre

Vores mål for arbejdet er:
At behandle børn og familier, med et særligt kompliceret behandlingsbehov. Behandlingen sigter dels på at afhjælpe børnenes forpinte tilstande, og dels på at børnene bringes i personlighedsmæssig udvikling, så de efter endt behandling kan indgå i det samfundsmæssige fællesskab på det niveau, deres forudsætninger tillader.

 

Miljøterapi

Miljøterapi er en behandlingsform, der kan være inspireret af mange forskellige pædagogiske og psykologiske retninger. På Stutgården er de forskellige dele af behandlingen vægtet og tilpasset vores to målgrupper (se målgrupper) og også vægtet individuelt til hvert enkelt barn. Behandling på Stutgården hviler på et bredt udviklingspsykologisk udgangspunkt med hovedvægt på psykoanalytisk udviklingspsykologi/tilknytningsteori og organisationspsykologi. Miljøet er nøje tilrettelagt med en tydelig og genkendelig struktur med tilbagevendende begivenheder og almindelige forventninger i form af deltagelse i dagligdags rutiner og fælles aktiviteter. I denne struktur tilbydes børnene særligt tilrettelagte relationer med udvalgte børn og voksne
Strukturen er således rammen for arbejdet med det enkelte barn og med børnegruppen. Strukturen virker angstreducerende og kompenserer for børnenes eventuelle specifikke vanskeligheder. Stukturen kan også aktivere barnets følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder, når børnene oplever sammenhængende og vedholdende forventninger. Samtidig med at strukturen hele tiden opretholdes, arbejder miljøterapeuterne med at vise og formidle deres forståelse for børnene og deres vanskeligheder, sådan som de viser sig i hverdagssituationerne.
Dette betyder at: - Aftaler, ordholdenhed, gennemførelse af krav og tilbud af positive oplevelser er vigtige elementer i opbygning af nye relationer. Behandlingen fokuserer derfor på troværdige relationer i en troværdig struktur.

- Miljøet er rummeligt. Børnene skal føle sig modtaget med alt, hvad de rummer, såvel gode som vanskelige sider. Vi arbejder ud fra en forståelse for at netop børnenes mest "besværlige" sider ofte er udtryk for deres vanskeligheder og håb om at blive hjulpet.

- Miljøet er tilstrækkeligt tilladende til at give mulighed for, at børnene kan udtrykke de fantasier og forestillinger, de lever med, og til at de kan opleve sig rummet, forstået og støttet af medarbejderne. Miljøterapeuterne viser derfor interesse for det, der foregår i barnet, og giver barnet muligheder for at dele sine forestillinger med andre.

- Miljøet er symptomtolerant. Hvis miljøterapeuterne ensidigt forsøger at korrigere symptomerne, kan det af barnet forstås som manglende accept og indlevelse. Ofte klinger symptomer af, når barnet føler sig forstået på et dybere plan. I dialogen med barnet om dets symptomer findes ofte måder at forholde sig til symptomerne på, der er mindre generende for barnet og dets omgivelser

- Miljøet er kontaktydende i det omfang og med den intensitet, det enkelte barn til enhver tid er i stand til at modtage. Børn med alvorlige relationsforstyrrelser er ofte bange for at involvere sig i nye, tætte kontakter, og miljøterapeuterne må tilpasse kontakten efter, hvad børnene kan klare. Dette arbejde med relationsopbygning er en proces, der forløber over lang tid og kræver vedholdenhed og tålmodighed. Særligt for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser tilpasses kompleksiteten af de sociale stimuli til barnets kapacitet.

- Miljøet er tryghedsskabende. Miljøterapeuterne hjælper børnene med at forstå og håndtere omgivelserne og med at forstå og håndtere dem selv og deres impulser.

- Miljøet er forstående, idet det vægtes at søge at forstå, hvad der foregår i det enkelte barn, og forsøge at forstå den subjektive mening for barnet med dets adfærd, og formidle denne forståelse til barnet for derved at give barnet mulighed for at spejle sig, blive set og søgt forstået godt nok, til at det kan udvikle sig.

- Miljøet er jeg-styrkende. Alt, hvad der kan øge barnets selvtillid bliver brugt.

Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi indgår for nogle børn og unge som en del af den miljøterapeutiske behandling, de modtager på Stutgården og varetages af Stutgårdens psykologer. En individuel psykoterapi er et tilbud til barnet/den unge om at arbejde med egne følelsesmæssige vanskeligheder i en to-personers relation i en helt særlig ramme, der gør det muligt for barnet sammen med terapeuten at ”lære sig selv at kende”.
Formålet med psykoterapien er at fremme barnets/den unges personlighedsmæssige udvikling ved at barnet/den unge selv kommer i bedre kontakt med egne følelser og bliver bedre til at mærke sig selv og sine behov. Herved kan kontakten til andre mennesker udvikles og pinagtige symptomer kan lettes eller helt forsvinde. Samlet indebærer et psykoterapeutisk behandlingsforløb mulighed for større selvstændighed og uafhængighed.
En individuel psykoterapi foregår i et afgrænset og fortroligt rum og er en særlig form for dialog, der igangsættes mellem barnet/den unge og psykologen. Der aftales typisk to faste ugentlige terapitider, der tilgodeser barnets/den unges dagligdag og øvrige gøremål bedst muligt. Rammerne om psykoterapien er tilrettelagt, så barnet/den unge gives plads til at udtrykke tanker og, følelser på netop den måde, det er i stand til dette, hvad enten dette foregår ved samtale, gennem leg eller tegning.
Det er op til barnet, hvilke temaer, emner og oplevelser, det vil bringe ind i terapien og hvordan, det vil præsentere sin oplevelse af verden/sig selv og andre, sine vanskeligheder, sin angst, drømme og fantasier. Psykologen stiller sig til rådighed ved at være til stede, iagttage, lytte fordomsfrit og forholde sig til det materiale, som præsenteres for herigennem at søge at forstå og hjælpe med at skabe sammenhæng og mening for barnet/den unge.
Der er altid tale om helt individuelle forløb, hvor hverken indhold eller tidsperspektivet på forhånd kan fastlægges eller forudsiges. Typisk er der tale om en udviklingsproces, der forløber over flere år.

Psykologiske undersøgelser

Hvis vi i løbet af behandlingen får brug for en dybere forståelse af barnets personlighed og kognitive ressourcer bliver børnene (efter aftale med forældre og barn ) psykologisk undersøgt , til brug for den løbende behandlingsplanlægning. En af Stutgårdens psykologer vil foretage kognitive og personlighedsmæssige prøver og udarbejde en beskrivelse af barnet på den baggrund. Denne beskrivelse deles med barnets forældre, barnet, miljøterapeuterne i husene og skolen og evt. anbringelses kommunen, hvis dette er aftalt med forældrene.

sundhedsforhold

På Stutgården er vi opmærksomme på at der en sammenhænge mellem fysisk og psykisk sundhed, hvorfor motion, kropsoplevelser og fysisk omsorg er en naturlig del af miljøterapien. Stutgårdens kostpolitik følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi bestræber os generelt på at tage så mange individuelle hensyn som muligt til det enkelte barn. Dette betyder også, at vi er opmærksomme på særlige fysiske forhold hos det enkelte barn. Vi hjælper barnet med at få særlig støtte, hvis det har specielle behov. I den forbindelse samarbejder vi med læge, tandlæge, fysioterapeut, talepædagog eller andre relevante samarbejdspartnere.
Læge: Børnene får ved indflytningen den læge der er tilknyttet Stutgården
Tandpleje og sundhedspleje: Børnene på Stutgården indgår i den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje, på linje med andre børn i Hillerød kommune.
Særlige sunhedsforhold: Stutgården har særlig viden og erfaring i forhold til børn der lider af diabetes.
Endvidere har vi også stor erfaring med at hjælpe børn, der udover deres psykiske vanskeligheder, også lider af svær overvægt med at regulere deres spisning og få gode motionsvaner, således at de opnår normal vægt.

Psykiatrisk tilsyn

Stutgården har en psykiatrisk konsulent tilknyttet, der efter aftale med forældrene varetager den psykiatriske behandling af en del af børnene samt undervisning af personalet.
Stutgårdens psykiatriske konsulent er Anne A. E. Thorup, Forskningslektor, PhD, spec.læge i børne-ungdomspsykiatri, Forskningsenheder på BUC og PCK, RHP

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på StutgaardenPå Stutgaarden bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Stutgaarden, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer