skole01

Stutgårdsskolen

Stutgårdsskolen er en intern skole og en integreret del af Behandlingshjemmet Stutgården

Skolen tilbyder specialundervisning efter folkeskolens § 20 stk. 2 samt bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Stutgårdsskolen modtager tilsyn fra Hillerød kommune og betjenes af PPR i Hillerød.

Stutgårdsskolen følger Hillerød kommunes fastlagte skoledage og ferier.

Stutgårdsskolen består af en ny og gammel skolebygning. Vi har egen mindre idrætshal, en ny multibane samt smukke udenomsarealer. I klasserne er der installeret smartboards og eleverne har adgang til både iPads og computere til skolearbejdet. Vi har et tæt samarbejde med den nærmeste folkeskole og kan låne faglokaler efter behov.

Stutgårdsskolen består af to afdelinger. Undervisningen på Stutgårdsskolen sker i henhold til folkeskolelovens bestemmelser, og tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, sociale og personlighedsmæssige situation. Skolen har plads til 32 elever og der er som udgangspunkt 5 lærere og 1-3 pædagoger tilknyttet hver afdeling.

I skolen er der ansat 10 lærere og 1 skoleleder. Personalet uddannes i miljøterapeutiske teorier og praksis og tilbydes fora for relevant didaktisk sparring og udvikling inden for specialundervisning.

Eleverne er indskrevet på deres normative klassetrin og går i den afdeling, som klassetrinnet foreskriver. Skolen underviser de fleste døgnanbragte børn, samt alle dagbehandlingsbørnene. Enkelte døgnanbragte børn er integreret i den almene folkeskole, hvor de undervises.

Undervisningen sigter mod, at eleverne bliver i stand til at kunne modtage undervisning og så vidt det skønnes muligt, at de på sigt bliver i stand til at kunne modtage undervisning i en almindelig folkeskole med de støtteforanstaltninger, der her skønnes nødvendige.

Stutgårdsskolen arbejder målrettet med at udvikle og styrke børnenes faglige, personlige og sociale identitet som skoleelever og hermed understøtte børnenes samfundsmæssige tilhørsforhold. Det gøres blandt andet ved at skabe en skoledag, der så vidt muligt ligner den i en almindelig folkeskole. Vi tilbyder undervisning i alle folkeskolens fag og efter vejledende timetal i det omfang, som eleverne har forudsætninger for at deltage. Derudover har eleverne lektiecafé 3 gange ugentligt i husene, hvor de bor.

Skolens undervisningsmetoder er særligt målrettet den enkelte elevs individuelle udfordringer, faglige niveau og læringsstil. Der arbejdes blandt andet med IT, udvalgte bogsystemer, selvproducerede undervisningsmaterialer, konkrete og understøttende undervisningsmaterialer samt visualisering af opgaverne og skoledagens struktur. Vi sætter ord på handlinger, intentioner og følelser og vi anviser positive handlemønstre og arbejdsrutiner. En tydelige, troværdig og omsorgsfuld tone samt low arousal i klasseværelset er en vigtig del af hverdagen. Vi har derudover meget fokus på den fysiske indretning af klasseværelserne fx fleksibel afskærmning, elevernes individuelle arbejdspladser i rummet og i fælles undervisningssituationer. Der tilbydes både individuel undervisning og gruppeundervisning. Når eleverne er parate etableres der i perioder forskellige undervisningstilbud på tværs af klasserne. Der er mulighed for tilbagetrækning væk fra det fælles klasselokale, når der er behov for dette.

Ud over at vi arbejder med den enkelte elev, så arbejder vi også på, at barnet indgår i små grupper, hvor vi har fokus på at træne sociale færdigheder. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og støtter op om, at eleverne kan indgå i en klassekultur, hvor der er nogle regler og forudsætninger, som er grundlag for, at klassen kan være et rart sted at være samt et trygt læringsrum for den enkelte. Vi arbejder på, at eleverne er fælles om nogle aktiviteter, så der er mulighed for at skabe relationer og fællesskab med andre børn med massiv støtte af voksne. Det er med til at give den enkelte en følelse af at være en del af et fællesskab. Alle elever på skolen har behov for en særlig indsats både personligt, socialt og fagligt.

Lærerne udarbejder og evaluerer elevplanen 2 gange årligt. Der bliver her arbejdet med gradvist at integrere Fælles Mål i det tempo, som eleven er i stand til at honorere kravene. Elevplanen er også oplæg til den halvårlige behandlingskonference, hvor lærere og pædagoger gennemgår behandlingen og skolegangen af børnene sammen med den ansvarlige psykolog

Vi afholder én skolehjemsamtale årligt, hvor forældrene inviteres til at høre om deres barns skolegang. Vi viser materialer, klasseværelset og skolen frem og eleven også selv har mulighed for at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Her snakker vi om de mål som eleven har nået og om de mål vi arbejder hen i mod det næste stykke tid.

Vi afholder også ét årligt forældremøde i hver afdeling, hvor vi mødes og spiser sammen først. Forældremøderne handler om afdelingens trivsel, skoleåret som er gået, skoleåret som kommer og mere overordnet om trivsel og arbejdsrutiner i dagligdagen.

På Stutgårdsskolen arbejder vi for, at alle børn mødes dér hvor de er og udfordres i relation til deres faglige og sociale formåen. Ingen dage er ens og vi bestræber os på, at give eleverne de bedste forudsætninger med videre i livet. Vi arbejder hver dag for at skabe de bedste rammer for elevernes læring og trivsel.

Stutgårdsskolens samarbejdsrelationer:

Stutgårdsskolen har samarbejdet med Hillerødholmsskolen blandt omkring brug af idrætshal samt andre undervisningslokaler eller undervisningstilbud.

Derudover samarbejder vi med andre interne skoler, hvor lærerne og skoleledere samles til gensidig faglig sparring omkring udvalgte problematikker eller didaktiske overvejelser.

Hillerødholmsskolen

UU vejleder

Musikskolen i Hillerød

STUTTERIVÆNGET 2  ·  3400 HILLERØD  ·  48 26 40 40  ·  INFO@STUTGAARDEN.DK

Vi bruger cookies på Stutgårdenwww.stutgaarden.dk anvendes kun Nødvendige cookies som ikke kræver samtykke. Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Læs mere her
OK